Představení výukového materiálu

Tato studijní pomůcka je výstupem z grantového projektu FRVŠ č. 2185/2006 "Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům".

      Jejím cílem je seznámit zájemce s problematikou krajinného rázu a jeho preventivního hodnocení, která je významnou součásti péče o krajinu. Výukový materiál sestává z teoretické části, která shrnuje různé přístupy k hodnocení krajinného rázu, a případové studie, která využívá popsaných postupů při hodnocení krajinného rázu v k.ú. Hustopeče.

      První kapitolou je Úvod, který nastiňuje šíři problematiky krajinného rázu a její přesahy. Kapitola Pojmy seznamuje s terminologií používanou v hodnocení krajinného rázu. Kapitola Zákon 114/1992 popisuje pojetí krajinného rázu vycházející ze zákona a navazující legislativy. Následující kapitoly seznamují s metodickými postupy hodnocení nejčastěji používanými v České republice. Řazeny jsou podle autorů a obsahují úvodní charakteristiku metodického postupu, specifické pojmy, se kterými hodnocení pracuje, principy a proces hodnocení krajinného rázu a přehled použité literatury. Celkový přehled o dané problematice doplňují kapitoly Estetická stránka krajinného rázu a Ochrana krajinného rázu, která se zabývá jak obecnou ochranou, tak ochranou v souvislosti s konkrétním záměrem. Kapitola Podklady shrnuje použitelné či doporučené podkladové materiály pro hodnocení krajinného rázu. Kapitola Pomocný materiál rozvádí charakteristiky krajinného rázu, se kterými je možné se při hodnocení setkat. Případová studie je konkrétním příkladem hodnocení krajinného rázu na Hustopečsku. Videonahrávky dokladují kulturní charakteristiky krajinného rázu Hustopečska a seznamují s charakterem řešené krajiny a jejího okolí prostřednictvím záznamu z monitorovacího letu nad územím mikroregionu. Výukový materiál uzavírá souhrnný seznam použité literatury a mapových podkladů.

      Ing. Markéta Flekalová